Polityka Prywatności i cookies dla Spółek Grupy PMP


Wprowadzenie

PMPoland S.A. (Grupa PMP) szanuje i przestrzega prawa Użytkowników swojej strony www.pmpgroup.com do prywatności. W Polityce prywatności znajdują się wszystkie istotne dla Użytkowników strony informacje na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane o Użytkownikach strony www.pmpgroup.com oraz w jaki sposób Spółka dba o ochronę danych osobowych Użytkowników strony, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane na stronie www.pmpgroup.com zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Korzystanie ze strony www.pmpgroup.com nie jest obowiązkowe a udostępnienie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

W celu skorzystania z usługi Newsletter oraz Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (e-mail).

W celu ułatwienia obsługi usługi rekrutacyjnej: Zakładka Kariera konieczne jest podanie innych dodatkowych danych osobowych (Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), których przekazanie jest niezbędne do skorzystania z możliwości wysłania swojej aplikacji przy wykorzystaniu strony internetowej.

W celu skorzystania z usług udostępnionych na stronie Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

Dane osobowe Użytkowników strony www.pmpgroup.com przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przekazywane informacje są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane są przez PMPoland S.A. wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 

Zakres zbieranych danych:

Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników strony:

 1. Adres e- mail, jeżeli Użytkownik poda wprost te dane przy wyrażaniu chęci otrzymywania Newslettera lub przy wypełnianiu Formularza kontaktowego.

 2. Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w przypadku składania aplikacji przez stronę internetową.

 3. Przetwarzaniu podlegają także dane osobowe zawarte w dokumencie CV przesyłanym przez osobę aplikującą przy wykorzystaniu strony www.

Dodatkowo na stronie www zbierane są informacje zawarte w logach systemowych (np. Adres IP). Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących odwiedzających stronę z wykorzystaniem Google Analytics .

 

Dane Administratora strony www.pmpgroup.com

Administratorami danych osobowych Użytkowników strony www.pmpgroup.com są Spółki Grupy PMP. Spółka PMPoland S.A. w ramach grupy PMP jest Głównym Administratorem danych osobowych Użytkowników strony, co oznacza, że odpowiada za treści zawarte na stronie oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Dane Głównego Administratora danych osobowych Użytkowników:

PMPoland S.A.

ul. Fabryczna 1, 58-560 Jelenia Góra

telefon: 075 755 10 61
 

Informacje na temat Inspektora ochrony danych osobowych

Wszelkie uwagi i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników strony www.pmpgroup.com mogą być zgłaszane na adres e-mail: RODO.pmpoland@pmpgroup.com

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez firmę PMPoland S.A. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i w sposób gwarantujących ich bezpieczeństwo. Dane osobowe są wykorzystywane w celu właściwej obsługi Użytkowników oraz realizacji usług (Newsletter- przesłanie informacji o firmie zainteresowanym Użytkownikom strony, Formularz Kontaktowy- obsługa zapytań Użytkowników strony, Rekrutacja- Formularz Aplikacyjny dla kandydatów do pracy).

Firma korzysta z technik marketingowych na stronie www.pmpgroup.com:

 1. Google Analitics- narzędzie służące do analizy zasobów sieci Web oraz zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkowników oferowane przez firmę Google Ireland Limited („Google“).

 2. Hotjar- narzędzie (analityczne i raportujące) służące do optymalizacji strony internetowej oraz monitorowania zachowań Użytkowników strony (Hotjar LTD, Malta).

 

Odbiorcy danych osobowych Użytkowników

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki PMPoland S.A., którzy korzystają z danych, aby zrealizować cel działania strony.

Odbiorcami danych Użytkowników strony, którzy zapisują się do usługi Newslettera jest również firma FreshMail Sp. z o.o (Aleja 29 Listopada, Kraków).

Twórcą strony www.pmpgroup.com jest firma LemonPixel.pl (ul. Osiedle Robotnicze 10/4, Jelenia Góra).

Domena www.pmpgroup.com umieszczona jest na serwerach firmy Home.pl (ul. Zbożowa 4, Szczecin). Właścicielem domeny jest firma PMP Group Sp. z o.o.

Strona www.pmpgroup.com posiada powiązania z innymi stronami (Social media). Na stronie znajdują się wtyczki do przejścia na portale społecznościowe: Facebook, LinkedIn, YouTube.

 

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerach odpowiednio zabezpieczonych zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

PMPoland S.A. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora danych osobowych zgodnie z art. 29 RODO. Bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Dla strony www.pmpgorup.com stosowane są następujące środki ochronne:

 1. Certyfikat SSL (Secure Socket Layer) do ochrony transmisji.

 2. Regularne wykonywanie kopii danych podanych na stronie (zapisywanej na dysku wewnętrznym firmy).

 3. Dbanie o regularne aktualizacje oprogramowania na stronie.

 

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Dane osobowe Użytkowników dotyczące usługi Newsletter są przechowywane do czasu wycofania zgody lub rezygnacji z usługi. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wypisać się z listy mailingowej Newsletter klikając w link rezygnacji.

Dane osobowe Użytkowników związane z Formularzem kontaktowym są przechowywane do czasu odpowiedzi na zapytanie lub wycofania zgody.

Dane osobowe Użytkowników związane z Formularzem aplikacyjnym (zakładka Kariera) przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji na rekrutowane stanowisko lub do momentu wycofania zgody. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Prawa Użytkowników

Użytkownik strony www.pmpgroup.com ma następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych
  Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych.

 2. Prawo do sprostowania
  Użytkownik ma prawo domagać się bezzwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik ma prawo domagać się, aby przetwarzanie Jego danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionuje dokładność danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a firmie nie są już te dane potrzebne, ale Użytkownik nie życzy sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymaga ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawił swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 4. Prawo do usunięcia
  Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

 5. Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo uzyskania kopii przekazanych danych osobowych, które zostaną przesłane Użytkownikowi lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli Użytkownik domaga się przesłania swoich danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

 6. Prawo do sprzeciwu
  Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, Użytkownik ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

 7. Prawo do wycofania zgody
  Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane.

 8. Prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego
  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli zostały naruszone prawa Użytkownika do ochrony danych osobowych.

 

Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Dane osobowe Użytkowników strony mogą być przekazywane do państwa trzeciego (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja) w związku z:

 • Prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (np. Facebook)

 • Wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkowników strony (np. Google Analytics)

 • Jeżeli Użytkownik strony www.pmpgroup.com kieruje maila do Spółki z Grupy PMP, która znajduje się w Chinach lub Stanach Zjednoczonych- mail trafia bezpośrednio do tego oddziału.

 

Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników strony www.pmpgroup.com nie podlegają profilowaniu.

 

Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies są to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników: komputer, telefon i inne, przesyłane przez strony internetowe. Zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Służą do rozpoznawania urządzenia użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, która jest dostosowana do jego indywidualnych preferencji, a także do wykorzystania innych ustawień strony internetowej wybranych przez Użytkownika. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów Użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.

Pliki cookies używane są również w celach statystycznych. Pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a co za tym idzie ulepszanie ich struktury i zawartości, bez potrzeby personalnej identyfikacji użytkownika. Pozwalają na badanie wydajności stron internetowych.

Na stronie www.pmpgroup.com używane są pliki „sesyjne”- tymczasowe, pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)” oraz „stałe”- pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Strona korzysta z plików cookies umieszczonych na stronie internetowej bezpośrednio przez Administratora strony oraz cookies stron zewnętrznych umieszczanych przez podmioty inne niż Administrator: Facebook, LinkedIn, YouTube. Korzystając ze strony www.pmpgroup.com Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie również plików cookies zaczerpniętych ze stron zewnętrznych.

 

Na stronie www.pmpgroup.com funkcjonują przede wszystkim cookies, które są nieszkodliwe dla Użytkownika, to znaczy techniczne- niezbędne do poprawnego działania strony internetowej oraz potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika. Występują też cookies badające- wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Administrator strony korzysta z plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, a także takich, które służą dostosowaniu strony do preferencji Użytkownika.

 

Dane osobowe w plikach cookies

Informacje przechowywane w plikach „cookies” szczególnie w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Użytkownik strony www.pmpgroup.com wchodząc na stronę i akceptując politykę cookies, jednocześnie wyraża zgodę na dostęp Administratora do plików cookies, wykorzystywanych na stronie.

Zgoda ta wyrażana jest przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub strony internetowej. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Nie wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies może skutkować działaniem strony w ograniczonym zakresie.

Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu, które przyznaje RODO. W tym celu konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.

wróć