Ogłoszenia 2022


  • ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. Z SIEDZIBĄ WE JELENIEJ GÓRZE ( UL. FABRYCZNA 1, 58-560), WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY KRS POD NUMEREM KRS 0000033634 INFORMUJE, IŻ W DNIU 15 KWIETNIA 2022R. O GODZ. 12.00 W KANCELARII NOTARIALNEJ MARII DWORAK W JELENIEJ GÓRZE, PRZY UL. GROTTGERA 5 ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A.

  • ZAWIADOMIENIE

W SPRAWIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. W DNIU 30.09.2022R.

Zarząd Valmet Technologies and Services S.A. z siedzibą we Jeleniej Górze (adres: ul. Fabryczna 1, 58-560), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033634 (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2022r. o godz. 14.30 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ul. Fabrycznej 1, w sali konferencyjnej DG odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Valmet Technologies and Services S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Valmet Technologies and Services SA, które odbędzie się dnia 30 września 2022r. o godz. 14.30 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ul. Fabrycznej 1, w sali konferencyjnej DG :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.11.2020r. do 31.12.2021r., opinii biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

4. Podjęcie uchwały o podziale zysku.

5.Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w okresie od 1.11.2020r. do 31.12.2021r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

7. Zakończenie obrad.

Zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy, zgromadzenie odbędzie się w trybie art. 405 k.s.h.
 

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Valmet Technologies and Services S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza :

 

  1. Sprawozdanie Zarządu Valmet Technologies and Services S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 11.2019r. do 31.10.2020r.

 

  1. Bilans za rok obrotowy trwający od 1.11.2020r. do 31.12021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 200.741.625,63 zł (dwieście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 63/100).

 

  1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1.11.2020r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości 25.442.036,33 zł (dwadzieścia pięć milionów czerysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 33/100).

 

  1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.11.2020 roku - 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.442.036,33 zł (dwadzieścia pięć milionów czerysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 33/100).

 

  1. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1.11.2020r. do 31.12.2021r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.698.841,86 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 86/100).

 

  1. Informację dodatkową.

 

  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Valmet Technologies and Services S.A. z wyników badania dokumentów wyżej wymienionych oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków.

 

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym uchwala, że zysk wykazany w bilansie Valmet Technologies and Services SA za rok obrotowy trwający od 1.11.2020r. do 31.12.2021r. w wysokości netto 25.442.036,33 zł (dwadzieścia pięć milionów czerysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 33/100) zostanie zgodnie z wnioskiem Zarządu przekazanie na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

 

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym udziela następującym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków :

- Jari Vähäpesola za okres od 1.11.2020r. do 31.12.2021r.

- Timo Samuelsson za okres od 1.11.2020r. do 31.12.2021r.

- Patrycjuszowi Rak-Miąsik za okres od 1.11.2020r. do 25.05.2021r.

- Jackowi Kuflińskiemu za okres od 25.05.2021r. do 31.12.2021r.

 

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym udziela następującym członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków :

- Mirosławowi Pietraszkowi za okres od 1.11.2020r. do 1.12.2020r.,

- Jouko Kolehmainen za okres od 1.12.2020r. do 21.12.2021r.

 

UCHWAŁA NR 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym wyraża zgodę na pełnienie przez Pana Jouko Kolehmainen funkcji Prezesa Zarządu po osiągnięciu przez niego 65 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 66 roku życia.

wróć

Polityka Prywatności i cookies

Witryna internetowa, którą chcesz odwiedzić używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Bez Twojej zgody strona może działać w ograniczonym zakresie.

Więcej informacji na temat cookies oraz przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przysługujących Ci uprawnieniach znajdziesz w
Polityce Prywatności i cookies.


Ustawienia zaawansowane